Dokumenty Życia Społecznego

Dokumenty życia społecznego (czyli tzw. dżs-y) to materiały, które treścią i formą odbiegają od typowych zbiorów bibliotecznych. Mianem tym określa się materiały graficzne o charakterze informacyjnym, normatywnym, propagandowym i reklamowym, będące wynikiem działalności różnych grup społecznych (instytucji i organizacji). Powstają zazwyczaj dla osiągnięcia doraźnych celów, wynikających z celu działalności ich wydawcy. Ich wartość, postrzegana w krótkiej perspektywie czasowej, jest zazwyczaj nikła – lecz wzrasta, jeżeli gromadzi się je w celach dokumentacyjnych, takich jak np. dokumentowanie życia społecznego i wydarzeń historycznych.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie dżs-y gromadzone są systematycznie od 1972 r.: początkowo w Dziale Zbiorów Specjalnych, a od 1999 r. – w Informacyjno-Bibliograficznym. Obok książek i czasopism stanowią one część zbiorów regionalnych i uzupełniają informacje o Olsztynie i województwie warmińsko-mazurskim. Opisywany zbiór stanowią:

System klasyfikacji dżs-ów oparty jest na schemacie bibliografii Warmii i Mazur.

Baza zawiera opisy bibliograficzne (w formacie MARC 21) dżs-ów różnego typu – a opis przedmiotowy dokumentów tworzony jest według słownika Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Baza codziennie jest uzupełniana, aczkolwiek chwilowo nie przedstawia całokształtu zbioru dżs-ów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Katalog dokumentów życia społecznego

Powrót