Załącznik do Zarządzenia Nr 021.I.13.2018
Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
z dnia 30.11.2018 r.

Regulamin korzystania z czytników książek elektronicznych
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie


 1. Z oferty wypożyczenia czytnika książek elektronicznych (e-booków) w WBP w Olsztynie mogą korzystać osoby pełnoletnie, które są zarejestrowane jako użytkownicy biblioteki, posiadają ważną kartę biblioteczną i nie mają wobec WBP w Olsztynie zaległych zobowiązań.
 2. Wypożyczenie czytnika wiąże się z koniecznością wniesienia kaucji zwrotnej w wysokości 200 zł. Warunkiem zwrotu kaucji jest przedstawienie dowodu jej wpłaty.
 3. Zarejestrowany w WBP w Olsztynie Użytkownik może dokonać jednocześnie wypożyczenia jednego czytnika e-booków na okres maksymalnie 30 dni. Użytkownik może uzyskać przedłużenie terminu wypożyczenia czytnika o 14 dni, dokonywane nie później niż w dniu upływu terminu zwrotu w godzinach pracy biblioteki, o ile wypożyczony czytnik nie został zarezerwowany przez innego użytkownika. Użytkownik może zarezerwować czytnik osobiście lub e-mailowo, wysyłając zgłoszenie rezerwacji czytnika na adres wypożyczalnia@wbp.olsztyn.pl.
 4. WBP w Olsztynie nie ma obowiązku wysyłania przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonego czytnika.
 5. Korzystanie z czytnika e-booków jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.
 6. Z książek elektronicznych wgranych w czytnikach użytkownicy mogą korzystać w ramach obowiązujących licencji. Użytkownicy mogą wgrywać do wypożyczonych im przez WBP w Olsztynie czytników dowolne utwory zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych im do tego pozwoleń i licencji. W chwili zwrotu czytnika do WBP w Olsztynie, wszelkie wgrane przez Użytkownika pliki muszą być usunięte z czytnika, a czytnik powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym i z kompletnym wyposażeniem wypożyczonym Użytkownikowi przez WBP w Olsztynie.
 7. Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika książek elektronicznych i wgranych na nim e-booków, tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Użytkownik nie może i nie jest uprawniony do:
  1. Rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytników i wgranych na nich e-booków w całości lub we fragmentach,
  2. Modyfikowania treści e-booków,
  3. Komercyjnego wykorzystywania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści i wprowadzania ich do sieci internetowej.
 8. Użytkownik nie może udostępniać czytnika innym osobom.
 9. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania e-booków niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, WBP w Olsztynie oraz uprawnione osoby trzecie, będą mogły zgłosić odpowiednie roszczenia z tego tytułu względem Użytkownika czytnika.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystywania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
 11. Każdy czytnik wyposażony jest w ładowarkę i pokrowiec ochronny. W chwili wypożyczenia czytnika, Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia jego faktycznego funkcjonowania i kompletności wyposażenia. Wypożyczenie czytnika jest równoznaczne z tym, że Użytkownik otrzymał sprawnie funkcjonujący czytnik z kompletnym wyposażeniem.
 12. Wypożyczenie z WBP w Olsztynie czytnika książek elektronicznych wraz z wyposażeniem oraz ich zwrot, a także fakt zapoznania się z Regulaminem ich wypożyczenia są potwierdzane własnoręcznym podpisem przez wypożyczającego oraz pracownika WBP w Olsztynie w formularzu oświadczenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla WBP w Olsztynie i Użytkownika. W momencie zwrotu czytnika wraz z wyposażeniem i po sprawdzeniu jego stanu technicznego przez bibliotekarza, Użytkownik otrzymuje pisemne potwierdzenie zwrotu.
 13. Zwrotu czytnika może dokonać wyłącznie Użytkownik, który dany czytnik wypożyczył. Kaucja za czytnik może być zwrócona wyłącznie Użytkownikowi, który ją wniósł.
 14. W przypadku zagubienia lub niemożności zwrotu czytnika i jego wyposażenia z innych przyczyn, Użytkownik zobowiązuje się zapłacić na rzecz WBP w Olsztynie odszkodowanie w wysokości:
  1. Za czytnik ebooków – równowartość urządzenia, tj. 500 zł,
  2. Za pokrowiec ochronny – 25 zł,
  3. Za kabel USB – 25 zł.
 15. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika, Użytkownik zobowiązuje się pokryć koszty jego naprawy, a w przypadku niemożności jej dokonania – do zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w punkcie 14.
 16. Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 5 zł za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonego czytnika e-booków.
 17. Opłaty i odszkodowania, o których mowa w punktach 12, 13, 14, 15 powinny zostać uregulowane niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni od daty zdarzenia). WBP jest uprawniona do zaliczenia na poczet opłat i odszkodowana kaucji wpłaconej przez Użytkownika. W przypadku odmowy uiszczenia opłat WBP w Olsztynie dochodzi zapłaty na drodze sądowej.
 18. Za wniesione opłaty Użytkownik otrzymuje pokwitowanie.
 19. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania zawartych w nim postanowień.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania z usług Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie oraz odpowiednie przepisy prawa.
 21. Niniejszy Regulamin został ogłoszony w dniu 3 grudnia 2018 roku i jest dostępny w formie pisemnej w agendach udostępniania WBP w Olsztynie oraz w wersji elektronicznej na stronie www.wbp.olsztyn.pl.

Załącznik:
Oświadczenie dot. korzystania z czytników książek elektronicznych w WBP w Olsztynie